مدیران

  • رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل

    مهندس رضا وکیلی

  • نائب رئیس هیئت مدیره

    مهندس مریم آشوری

  • عضو هیئت مدیره

    مجید وکیلی